Carcharhinidae
Whaler sharks
Lamnidae
Mackerel sharks
Alopiidae
Thresher sharks