Carcharhinidae
Whaler sharks
Lamnidae
mackerel sharks
Alopiidae
thresher sharks